Προϋποθέσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Η εξήγηση των 3 μερών


01 Μεταφραστική ικανότητα

Έχει αναπτυχθεί διαδικασία ελέγχου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες που αναφέρει το πρότυπο ΕΝ 15038 για την ποιότητα στην μετάφραση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για μεταφραστές να επιβεβαιώσουν τις «ικανότητές» που ζητά το πρότυπο ΕΝ 15038, συμπεριλαμβανομένων των εξής: επαλήθευση πιστοποιητικών που οι αιτούντες έχουν λάβει από συνδέσμους σε όλο τον κόσμο, όπως η American Translator Association (USA), το Chartered Institute of Linguists (UK). (Οι εναλλακτικές όπως δείγματα μεταφράσεων, αξιολόγηση από ομότιμους ή πελάτες μπορεί να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση, ειδικά σε γλωσσικούς συνδυασμούς και περιοχές όπου τα δοκιμασμένα προσόντα δεν είναι τόσο εύκολα προσπελάσιμα.)

02 Επαγγελμαατική αξιοπιστία

Η δεύτερη προϋπόθεση για αποδοχή στο πρόγραμμα, είναι η επαγγελματική αξιοπιστία. Αυτή αξιολογείται από συνδυασμό επισκόπησης από συναδέλφους και πελάτες και την εξέταση σχετικών στοιχείων από τη βάση δεδομένων του Proz.com. Στην περίπτωση εταιρειών, μπορεί να εξεταστούν προηγούμενες επιδόσεις του αιτούντος ως προμηθευτή ή αγοραστή. Από τη στιγμή που γίνονται δεκτοί, οι συμμετέχοντες οφείλουν να διατηρούν τις επιδόσεις τους σε καλό επίπεδο για να παραμένουν στο πρόγραμμα.

03 Κοινοτική συνείδηση

Η τρίτη προϋπόθεση για αποδοχή στο πρόγραμμα είναι η «κοινοτική συνείδηση». Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσυπογράφουν και να ενεργούν με συνέπεια ως προς τις a href="/professional-guidelines"επαγγελματικές κατευθυντήριες γραμμές/a του Proz.com, πρέπει να δεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα και πρέπει να συνεισφέρουν στην συντήρηση του προγράμματος παραμένοντας σε ικανοποιητικό επίπεδο ως μέλη, ως προς την συνδρομή, τα στοιχεία του προφίλ και την συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς του ιστότοπου και του προγράμματος.Ένα απόσπασμα από το πρότυπο ΕΝ 15038 για ποιότητα στον κλάδο της μετάφρασης

3.2.2 Επαγγελματικές ικανότητες μεταφραστών

Οι μεταφραστές θα έχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες ικανότητες.

  1. Μεταφραστική επάρκεια
  2. Επάρκεια σε γλωσσολογικό επίπεδο και στο κείμενο στη γλώσσα πηγής και τη γλώσσα στόχο
  3. Επάρκεια στην έρευνα, απόκτηση και επεξεργασία πληροφοριών
  4. Ικανότητα στα πολιτισμικά στοιχεία
  5. Τεχνική ικανότητα


Η παραπάνω επάρκεια θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μέσω ενός από τα παρακάτω:

  • Τυπική ανώτερη μόρφωση στην μετάφραση (αναγνωρισμένο πτυχίο)
  • ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε άλλο θέμα και κατ' ελάχιστο δύο χρόνια τεκμηριωμένη μεταφραστική εμπειρία
  • τουλάχιστον πέντε χρόνια τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στην μετάφραση.
Your PRO status
Δεν έχει υποβληθεί ακόμη


Τι λένε οι αριθμοί

Ο έλεγχος για το δίκτυο είναι συνεχής. Μέχρι σήμερα υπάρχουν:

4871

Μεταφραστές ελεύθερης απασχόλησης του προγράμματος Certified PRO του ProZ.com


Τι λένε τα μέλη

There is great interest for this.
Damijan Jamsek
Σλοβενία

I think that translators need a stronger definition as a professional group and this program supports that goal.
cmgrimm (X)
Ελβετία

Great initiative!